Η ΕΜΥ ΨΑΧΝΕΙ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ

3

«Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης του Υποδιοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9-2-2007), όπως ισχύουν β) του άρθρου 24 Α και των παρ. 1γ, 1δ και 4 του άρθρου 30 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια -αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/τ.Α’/27-2-2016), όπως ισχύουν 2. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του π.δ. 161/1997 «Οργανισμός, Κανονισμός της ΕΜΥ του ΥΠΕΘΑ» (ΦΕΚ 142 Α΄) β) του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γ) του άρθρου τέταρτου του ν. 4464/2017 δ) των άρθρων 26 και 35 του π.δ. 79/2018 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ» (ΦΕΚ 148 Α΄) ε) του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208/Ά’/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », όπως ισχύει στ) του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών  και Υφυπουργών» ζ) την υπ’ αριθ. Υ68/17-9-2018 Απόφαση (ΦΕΚ 4085/Β΄/18-9-18) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα»

3. Το ειδικό περίγραμμα θέσης εργασίας της προκηρυσσόμενης θέσης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16.12.2016 Υπουργική Απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων» (ΦΕΚ 4123/τ.Β’/21- 12-2016), όπως ισχύει. 5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.11199/14.04.2016 απόφαση «Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 1223/τ.Β’/27-4-2016). 6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/24657/23.9.2016 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός Μελών Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν.3528/2007 (Α’ 26) όπως ισχύει» (ΑΔΑ:94Χ6465ΦΘΕ-1ΝΑ),όπως ισχύει. 7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και πλήρωσης των θέσεων ευθύνης.

Αποφασίζουμε:

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ Προκηρύσσουμε τη θέση ευθύνης του Υποδιοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις πολιτικές που καθορίζει η διοίκηση και σχεδιάζει και εισηγείται τον στρατηγικό σχεδιασμό της. Ειδικότερα: Θέση ευθύνης του Υποδιοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας . Βασικό καθήκον του Υποδιοικητή της ΕΜΥ είναι η παροχή εισηγήσεων στην ηγεσία της υπηρεσίας, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων και διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα. Επιπλέον περιλαμβάνονται η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων του φορέα και των λοιπών φορέων της δημόσιας διοίκησης, η εισήγηση για την ετήσια στοχοθεσία και παρακολούθηση της επίτευξής της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, η εισήγηση για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων της υπηρεσίας με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού, η παρακολούθηση και συντονισμός της επιχειρησιακής λειτουργίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις αποφάσεις και τον σχεδιασμό της διοίκησης, η εισήγηση, μετά από συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της υπηρεσίας, του στρατηγικού σχεδίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας καθώς και του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Υπηρεσίας, το οποίο εκπονείται από την αρμόδια Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή της ΕΜΥ σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της. Οφείλει να συντονίζει και να παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας, να μεριμνά για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς του. Επίσης, οφείλει να επιτελεί κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρμοδιότητες που περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, στην κείμενη νομοθεσία και στο ειδικό περίγραμμα θέσης, που προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1

Δικαίωμα υποβολής αίτησης Για την προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης του Υποδιοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Μετεωρολόγων, που υπηρετούν σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες. Οι υποψήφιοι πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, όπως ισχύει) και επιπλέον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας: α) να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή β) να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) έτη τουλάχιστον ή γ) να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και να κατέχουν βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτό ή δ) να κατέχουν το βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο δέκα (10) έτη τουλάχιστον στο βαθμό αυτό. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες καθώς και σε ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
2. Απαιτούμενα Προσόντα Για την πλήρωση της ως άνω προκηρυσσόμενης θέσης απαιτούνται τα οριζόμενα στις διατάξεις των περ. αα ή ββ του άρθρου 26 παρ. ζ του πδ 79/2018, ειδικότερα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που προβλέπεται ως απαραίτητο προσόν για τον διορισμό στον Κλάδο ΠΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει ή πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής συναφούς με την επιστήμη της Μετεωρολογίας και β) τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
γ) Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παράγραφος 5 εδάφιο β’ του ν.3528/2007 (Α’ 26), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4369/2016 (Α’ 33) και ισχύει.
IV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων ή υπάλληλος που υπηρετεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4111/2013 (Α’ 18), όπως ισχύει σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος, υπάλληλος ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα. 3. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος, υπάλληλος ο οποίος ως αξιολογητής, κατ’ άρθρο 15 του ν.4369/2016, δεν έχει εκπληρώσει υπαιτίως την αξιολόγηση των υφισταμένων του.
V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι αρχίζει στις 16/01/2019 και λήγει στις 30/01/2019 2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

loading...

Διαφήμιση

Τα νέα μας στο email σου!
Τα νέα μας στο email σου!
Κάνε εγγραφή και λάβε τα νέα μας στο email σου πρώτος/η!!!
You can unsubscribe at any time

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.