Η καθημερινή σου ενημέρωση!

Συντάξεις ένστολων : Στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστών – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Συντάξεις ένστολων : Στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστών – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Ειδήσεις: Κλειδί για τη συνταξιοδότηση των ενστόλων που υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας είναι τα 24,5 έτη υπηρεσίας τους, καθώς αυτά καθορίζουν και το πότε θα αποχωρήσουν.

Όλες οι ειδήσεις από το tilegrafima.gr

Σύμφωνα με τον επίσημο οδηγό συντάξεων του ΓΛΚ, ανάλογα με τα χρόνια οι προϋποθέσεις εξόδου των στρατιωτικών στη σύνταξη διαμορφώνονται ως εξής:

► Οσοι κατετάγησαν πριν από το 1992 και συμπλήρωναν ως το 2012 τα 24,5 έτη υποχρεωτικής υπηρεσίας στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας παίρνουν σύνταξη, αρκεί να έχουν συνολικά ως 27,5 έτη.

► Οσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο στράτευμα ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2011 υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη μόλις συμπληρώσουν 26 έτη.

► Οσοι έχουν τα 24,5 έτη το 2013 θα πρέπει να συμπληρώνουν συνο­λικά 29 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν.

► Οσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη το 2014 χρειάζονται 30,5 έτη στο σύνολο για να πάρουν σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.

► Οσοι συμπληρώνουν 24,5 έτη από 1ης/1/2015 και μετά, που είναι οι νέοι μετά το 1993 στρατιωτικοί, συνταξιοδοτούνται με 40 χρόνια υπηρεσίας στην οποία υπολογίζονται τα χρόνια της Σχο­λής, η στρατιωτική θητεία (με εξαγορά), καθώς και τα διπλά έτη από την υπηρεσία τους σε μάχιμες μονάδες.

Στον απαιτούμενο χρόνο για τη συνταξιοδότηση λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι χρόνοι υπηρεσίας:

α) Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

β) Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Π.Δ. 169/2007, καθώς και του άρθρου 8 του Ν. 2084/1992 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.

γ) Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης (αφορά μόνον όσους έχουν καταταγεί για πρώτη φορά από 1ης-1-1983 και μετά, χωρίς καμία προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν από την ημερομηνία αυτή).

δ) Ο χρόνος κάθε συντάξιμης πολιτικής υπηρεσίας (άρθρο 37 παρ. 1 περ. β’ σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 β’ Π.Δ. 169/07).

ε) Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

στ) Ο χρόνος σπουδών σε Ανώτατες Σχολές του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού (άρθρο 37 παρ. 1β’ Π.Δ. 169/2007 και άρθρο 22 παρ. 1β’ Ν. 3865/10).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα 24,5 έτη υπηρεσίας συνυπολογίζε­ται και η στρατιωτική θητεία κα­τόπιν εξαγοράς. Στο συνολικό χρόνο εξόδου προσμετρώνται διπλά τα έτη σε μονάδες εκστρατείας (μάχιμη υπη­ρεσία), που μπορεί να είναι από 2 ως 5 χρόνια. Για παράδειγμα: Στρατιωτικός με 24,5 έτη το 2012 αποχωρεί με 27,5 έτη. Αν είχε 2 έτη σε μονάδα εκστρα­τείας, θα προσαυξήσει το σύνολο των ετών κατά 4 έτη. Αν είχε 5 χρόνια, τότε ο συνολικός χρόνος προσαυξάνεται κατά 10 έτη.

Συνταξιοδότηση γονέων με 3 ή περισσότερα παιδιά

Οι γονείς στρατιωτικοί με 3 ή περισσότερα παιδιά χρειάζονται 20ετία για να θεμελιώσουν δικαίωμα και ανάλογα με το έτος που τη συμπληρώνουν επι­βαρύνονται με πρόσθετο χρόνο. Με 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013 αυξάνεται ο ελάχιστα απαιτούμενος χρόνος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε 21, 23 και 25 έτη, αντίστοιχα.

Το 2014 χρειάζονται 24,6 έτη συ­μπληρωμένα για να έχουν θεμελιωμέ­νο δικαίωμα και 30,5 έτη για να υπο­βάλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Από το 2015 χρειάζονται συνολικά 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ή ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993 και έχουν τρία παιδιά βγαί­νουν όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1993 και μετά, δηλαδή χρειάζονται 24,5 έτη πραγμα­τικής υπηρεσίας και συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας ή στα 60 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.

ΠΟΤΕ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Στρατιωτικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31/12/2014
Ετος Ετη θεμελίωσης Συνολικός χρόνος για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας
Εως 2010 24,5 24,5
2011 24,5 26
2012 24,5 27,5
2013 24,5 29
2014 24,5 30,5
Από 1ης/1/2015 24,5 40
Στρατιωτικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα με όριο ηλικίας
Ετος Ετη θεμελίωσης Ηλικία αποχώρησης (αποστρατεία)
Από 1ης/1/2015 24,5 60
Στρατιωτικοί με τρία και άνω παιδιά που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1ης/1/2011 μέχρι 31/12/2012 (ασφαλισμένοι μέχρι 1992)
Ετος Ετη θεμελίωσης Συνολικός χρόνος για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας (*)
Εως 2010 20 20
2011 20 21
2012 20 23
2013 20 25
2014 20 30,5
Από 1ης/1/2015 20 40
(*) Οσοι δεν έχουν 40 χρόνια αποχωρούν στο 60ό έτος
Στρατιωτικοί με τρία και άνω παιδιά ασφαλισμένοι από 1993
Απαιτούμενα έτη Συνολικά έτη για σύνταξη Σύνταξη με όριο ηλικίας (αποστρατεία)
24,5 40 έτη (χωρίς όριο ηλικίας) 60 (χωρίς 40ετία)

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ «ΠΤΗΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ». ΠΟΤΕ «ΜΕΤΡΟΥΝ» ΔΙΠΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

Α. Πτητικά εξάμηνα

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγ­ματοποιήσει πτητικά εξάμηνα, προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως δι­πλάσιος χρόνος υπηρεσίας απαιτείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρεσία.

► Για όσους συμπληρώνουν 18ετή στρατιωτική υπηρεσία το 2011 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται 1,5 χρόνος επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 19,5 χρόνια.

► Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2012 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 3 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια.

► Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 4,5 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 22,5 χρόνια.

► Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2014 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 24.

► Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2015 και μετά για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται να συμπληρώσουν 25 χρόνια.

Β. Καταδυτικά εξάμηνα

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγ­ματοποιήσει εξάμηνα καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα, σε μονάδες εκκαθά­ρισης ναρκοπεδίων, στην ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές, ο χρόνος των εξαμήνων προσμετράται ως διπλάσιος μετά την 20ετία που αυξάνεται σταδιακά ως τα 25 έτη.

► Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 απαιτείται 1 έτος επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια και πάνω σε αυτά να «προσθέσουν» τα διπλά εξάμηνα.

► Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 απαιτούνται 2 χρόνια επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συμπληρώσουν 22 χρόνια.

► Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των παραπάνω εξαμήνων απαιτούνται 3 χρόνια επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συ­μπληρώσουν 23 χρόνια.

► Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 απαιτούνται 4 χρόνια επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συμπληρώσουν 24 χρόνια.

► Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία από το 2015 και μετά απαιτούνται 25 χρόνια για να πάρουν και τα διπλά εξάμηνα.

Για παράδειγμα, στρατιωτικός που συμπλη­ρώνει 20ετία το 2017 και έχει 4 εξάμηνα (2 χρόνια) στις παραπάνω ειδικότητες θα πάρει τον διπλάσιο χρόνο των εξαμήνων, ήτοι 8 εξάμηνα ή 4 συντάξιμα έτη, μόλις συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας, δηλαδή το 2022. Με τα διπλά εξάμηνα, τα 25 έτη γίνονται 29. Και με τα 5 έτη σε μάχιμες μονάδες φτάνει στα 34. Αν κάνει και αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου, θα φτάσει στα 40 χρόνια και θα πάρει σύνταξη το 2022.

Χρόνος που απαιτείται για την προσμέτρηση πτητικών εξαμήνων
Ετος Ετη στρατιωτικής υπηρεσίας Συνολικός χρόνος για προσμέτρηση εξαμήνων
Εως 2010 18 18
2011 18 19,5
2012 18 21
2013 18 22,5
2014 18 24
Μετά το 2015 25 25
Χρόνος που απαιτείται για την προσμέτρηση καταδυτικών εξαμήνων
Ετος Ετη στρατιωτικής υπηρεσίας Συνολικός χρόνος για προσμέτρηση εξαμήνων
Εως 2010 20 20
2011 20 21
2012 20 22
2013 20 23
2014 20 24
Μετά το 2015 25 25

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΠΛΑΣΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3865/2010, ορίζεται ότι, προκειμένου για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, η αναγνώριση ως συνταξίμου του χρόνου υπηρεσίας τους (5 έτη) που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007, γίνεται με καταβολή από τους ίδιους των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη (ποσοστό 20%). Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου και μέχρι τη συμπλήρωση ποσού που αναλογεί σε αποζημιώσεις 60 πλήρων μηνών, παρακρατούμενες κατά την καταβολή της.

Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων η εξαγορά γίνεται με ποσοστό 6,67% επί του μέσου όρου των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το χρόνο που διήνυσε τη διπλάσια υπηρεσία και μέχρι 31-12-2016.

Δεν εξαγοράζουν το χρόνο στο διπλάσιο (5 έτη) όσοι διορίστηκαν πριν από την 1η/10/1990 (Ν.1902/90).

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 3865/2010, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη η συντάξιμη υπηρεσία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1995, υπό την προϋπόθεση ότι, με βάση τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού (21-7-2010), συμπληρώνουν τον απαραίτητο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (24½ έτη) από 01-01-2015 και μετά. Ο χρόνος αυτός (3 έτη) λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων (40 έτη), σημειώνει η σελιδα eleftherostypos.gr.

Συντάξεις ένστολων : Στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστών – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – Ποσά και δικαιούχοι.

Από τις 26/07/2021 έως τις 02/08/2021 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 7.652.756,72 €.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα ποσά και τους δικαιούχους.

Επίσης, από τις 20/07/2021 έως τις 25/07/2021 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 9.543.826,96 €.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά ποσά και δικαιούχους.

Ακόμα, από τις 09/07/2021 έως τις 19/07/2021 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr) πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 12.925.974,41 €.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα ποσά και τους δικαιούχους.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΕΑ 10/8/2021 : Όρια ηλικίας και ποσά για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δελτίο αγρότη 9/8/2021 : Νέα πληρωμή ΟΠΕΚΕΠΕ – Αποζημιώσεις πυρόπληκτων

Η ώρα για αναδρομικά στις συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ – Κοινωνικός τουρισμός 2021

loading...

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.